นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


Esangreen.com เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการว่าข้อมูลของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ (“ข้อมูล”) ที่ได้ให้ไว้กับ Esangreen.com ผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองจากการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น Esangreen.com จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการขึ้น (“นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ Esangreen.com ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง Esangreen.com ลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งให้ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า

การเข้าถึงข้อมูลใน facebook


หากท่านได้ทำการลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์ผ่านทาง facebook นั่นหมายถึงท่านได้อุญาตให้ Esangreen.com ได้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทั่วไปของท่าน อาทิเช่น ชื่อผู้ใช้ , ชื่อ , อีเมล , เพศ , วันเดือนปีที่เกิด , จังหวัดที่อยู่อาศัย , รูปประจำตัว , เครือข่ายเพื่อนผู้ใช้ใน facebook ของท่านที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการผ่านทาง facebook และข้อมูลอื่นๆที่ท่านได้อนุญาตหรือแบ่งปันกับผู้อื่น ทั้งนี้ Esangreen.com จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ facebook ท่านสามารถดูข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของ facebook เพิ่มเติมได้ที่ facebook privacy policy

การเปิดเผยข้อมูล


greenspace จะใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ดี Esangreen.com ขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

  • การเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบ กฎหมาย และ / หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ
  • การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการอื่นใดตามกฎหมาย
  • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานของ Esangreen.com ตามความจำเป็น เพื่อใช้การปฏิบัติหน้าที่
  • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตัวแทน คู่สัญญา ผู้ให้บริการ สำหรับการดำเนินงานใดๆ และ / หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ


greenspace จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ข้อมูลของผู้เข้าชม / ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ถูกขโมยหรือถูกจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ดังนั้น ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จึงควรติดตั้งโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัส รวมถึงระบบป้องกัน Firewall ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน ทั้งนี้ Esangreen.com อาจทำการเก็บรวบรวมสถิติในการเข้าชมและ / หรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงจำนวนผู้เข้าชม / ผู้ใช้บริการหรือเรื่องอื่นใด เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์

สินค้าแนะนำ

หมูส้มโบราณ

หมูส้มโบราณ

ที่อยู แม่รุ่น 108 หมู่ 4 บ้านนาแพง ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอ...

เมล็ดชิงชัน

เมล็ดชิงชัน

เมล็ดชิงชันพร้อมลงเพาะ เก็บเกี่ยว ธันวาคม 2561

คำเตือน!!!

"อย่าโอนเงินก่อนเห็นสินค้า" หรือ "นัดเจอผู้ขายก่อนจ่ายหรือโอนเงิน"