บทความ

นวัตกรรมแห่งการเกษตรไทย

ในรอบปี ที ผานมาการดําเนินงานของกระทรวงเกษตร ่
และสหกรณ์ ได้มีการขับเคลื อนภาคการเกษตรไทยให้มี
ความก้าวหน้า ทันต่อการเปลี ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ด้วยความมุ่งหวัง
ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที ดีและมีความมันคงอย ่างยังยืน
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยมีการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื อหลุดพ้นจากความทุกข์ ความแร้นแค้น และภาวะหนี/สิน พร้อมทั/ง
สร้างแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต ภายใต้กรอบนโยบายที ได้กาหนดยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเกษตร ํ
และวางแผนการดําเนินงานเป็ นรูปธรรม
สิ งสําคัญด้านการเกษตรกรรมที กระทรวงเกษตร
แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ มุ้ ง เ น้ น เ พื อ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่เ ก ษ ต ร ก ร คื อ
การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจปรัชญา
เศ รษ ฐกิจพอเพี ย ง เพื อนํา ไป ป รั บ ใช้ใ นชี วิตป ระ จํา วัน
แ ล ะ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ โ ด ย ก า ร จัด ตั/ง ศู น ย์เ รี ย น รู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนกระจายอยู่ทัวประเทศ เพื อเป็ นศูนย์
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยเกี
ยวกับภาคการเกษตรโดยเฉพาะ รวมทั/งได้มีการผลักดัน
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ จนสามารถประกาศใช้เป็ นกฎหมายให้ความช่วยเหลือและแกไข้
ปัญหาของเกษตรกร ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือกบภาครัฐในการก ั าหนดแนวทางการประก ํ นความเสี ยง ั
ของราคาและผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั/งการประกนรายได้ให้ก ั บเกษตรกร รวมทั ั /งได้มีการยกร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา ช่วยในเรื องการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์
ข้าว ปุ๋ ยและสวัสดิการ ตลอดจนการจ่ายเงินบําเหน็จหรือบํานาญให้แก่ชาวนา นอกจากนี/ได้มีการปรับอัตรา
การช่วยเหลือเกษตรกรที ได้รับความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ ในอัตราที เพิ มมากขึ/นกว่าที เคยได้รับ
อัตราการช่วยเหลือให้เท่ากบ 55% ของต้นทุนการผลิต เพื อให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีว ั ิตที ดีและมีความ
มันคงด้านอาชีพ เป็ นการเพิ มศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยังยืนให้แก ่
เกษตรกรตอไป ่
ในปี ที ๑๑๙ แห่งการสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี/ ยังคงมุ่งมันตั /งใจในการพัฒนาภาค
การเกษตรของไทยมีความกาวหน้าและเข้มแข็ง โดยคํานึงถึงเกษตรกรไทยให้ได้รับประ ้ โยชน์สูงสุดและ
นําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที ดี สร้างความมันคงด้านอาชีพ รวมทั /งสนับสนุนภาคการเกษตรทัวทุกภูมิภาค
ตลอดกระบวนการผลิตสิ นค้าเกษตร เพื อสร้างโอกาสและ
ช่องทางในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการพัฒนา
ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพและตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เพื อสร้างความมันใจด้านความปลอดภัยให้แก ่
ผู้บริโภคทั/งของประเทศไทยและทัวโลกให้กว้างไกลยิ งขึ /น
กองเกษต

บทความใหม่

เครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์+
  • 2017-09-21 16:38:01

เครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์+

หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในระบบชุมชนร...

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาคการเกษตร
  • 2017-09-07 20:32:32

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาคการเกษตร

 เป็นการรวมตัวกันของชาติในภูมิภาคอาเซียน 10 ป...

สร้างชาติไทยด้วยหัวใจเกษตรกรรม
  • 2017-09-07 20:30:01

สร้างชาติไทยด้วยหัวใจเกษตรกรรม

“เกษตรกรรมของไทยยังคงต้องการความรัก ” เป็น ค าบอกเ...

ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ ระหว่าง 28 สิงหาคม 2560 – 03 กันยายน 2560
  • 2017-09-07 17:12:55

ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ ระหว่าง 28 สิงหาคม 2560 – 03 กันยายน 2560

ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ ระหว่...

คำเตือน!!!

"อย่าโอนเงินก่อนเห็นสินค้า" หรือ "นัดเจอผู้ขายก่อนจ่ายหรือโอนเงิน"