บทความ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาคการเกษตร

 เป็นการรวมตัวกันของชาติในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม,
มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา และบรูไน เพื่อที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน วัตถุประสงค์ส าคัญในการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้
อาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การน าเข้า การส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะ
เสรี ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า มีการเคลื่อนย้ายการ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี รวมทั้งมีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ
เดียวกัน ซึ่งจะท าให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ส าหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์
จากตลาดที่ใหญ่ขึ้น แต่ขณะเดียวกันไทยก็อาจได้รับผลกระทบกับสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตร
หลายชนิดของไทยมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศสมาชิกในอาเซียน ไทยจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมรับมือจากผลกระทบดังกล่าว เพราะนอกจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง
9 ประเทศ จะเป็นพันธมิตรทางการค้ากับไทยแล้ว แต่ก็ยังเป็นคู่แข่งที่ส าคัญของไทยอีกด้วย
สินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ จะเป็นสินค้าเกษตรที่ไทยจะต้องแข่งขันกับ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ ที่มีความสามารถในการผลิตได้มากกว่าหรือใกล้เคียง
กับไทย เช่น น้ ามันปาล์มที่ไทยต้องแข่งกับมาเลเซียที่ผลิตน้ ามันปาล์มได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก
เมล็ดกาแฟที่ต้องแข่งกับเวียดนามซึ่งผลิตได้มากเป็นอันดับสองของโลก มะพร้าวที่ต้องแข่งกับ
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่เป็นผู้ผลิตมะพร้าวอันดับหนึ่งและสองของโลก และชาที่ไทยต้องแข่ง
กับอินโดนีเซียที่เป็นผู้ผลิตอันดับสี่ของโลก ส าหรับภาคการเกษตรเริ่มมีการเปิดเสรีการค้ามา
ตั้งแต่ปี 2553 โดยสินค้าเกษตรของ 6 ประเทศใน
อาเซียนมีภาษีเป็น 0% ซึ่งยังเหลืออีก 4 ประเทศ
คือเวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ที่จะปรับภาษี
ให้เป็น 0% ในปี 2558 ซึ่งแต่ละประเทศก็มีสินค้า
เกษตรบางตัวเท่านั้นที่มีความอ่อนไหวที่จะต้องมา
ตกลงกัน เช่น ไทยมีกาแฟ มันฝรั่ง ไม้ตัดดอก
มะพร้าวแห้ง ส่วนอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
มีเฉพาะสินค้าข้าว เป็นต้น
ด้านความร่วมมือด้านอาหาร และการเกษตรนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการ
ด าเนินการตามพันธกรณีและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2511 เน้นเรื่องการผลิตและการจัดหาอาหาร และต่อมาได้ขยายความ
ร่วมมือให้ครอบคลุมภาคการเกษตรในสาขาต่าง ๆ โดยมีการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
การเกษตรเป็นประจ าทุกปี เพื่อก าหนดแนวทางด้านนโยบาย โครงการ ทบทวนข้อตัดสินใจ และ
มอบหมายให้คณะท างานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศ และคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร
สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเร่งรัดให้มีความพร้อมของภาคการเกษตรเร็วยิ่งขึ้น
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AECนั้น ย่อมก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน และเกิดผลกระทบต่อประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ แน่นอนว่า
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลด้านการเกษตร ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และสร้างเจต
คติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการเกษตร ให้มีทักษะที่เหมาะสม มีการ
พัฒนามาตรฐานการผลิต และมาตรฐานคุณภาพตลอดสายการผลิต เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเสรีต่างๆ เพื่อ
รักษาศักยภาพการแข่งขันของไทย และการพัฒนาเกษตรกรซึ่งถือเป็นทรัพยากรส าคัญ อันจะท า
ให้ภาคการเกษตรของไทยมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป
กองเกษตรสารนิเทศ 

บทความใหม่

เครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์+
  • 2017-09-21 16:38:01

เครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์+

หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในระบบชุมชนร...

นวัตกรรมแห่งการเกษตรไทย
  • 2017-09-07 20:34:01

นวัตกรรมแห่งการเกษตรไทย

ในรอบปี ที ผานมาการดําเนินงานของกระทรวงเกษตร ่ และ...

สร้างชาติไทยด้วยหัวใจเกษตรกรรม
  • 2017-09-07 20:30:01

สร้างชาติไทยด้วยหัวใจเกษตรกรรม

“เกษตรกรรมของไทยยังคงต้องการความรัก ” เป็น ค าบอกเ...

ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ ระหว่าง 28 สิงหาคม 2560 – 03 กันยายน 2560
  • 2017-09-07 17:12:55

ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ ระหว่าง 28 สิงหาคม 2560 – 03 กันยายน 2560

ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ ระหว่...

คำเตือน!!!

"อย่าโอนเงินก่อนเห็นสินค้า" หรือ "นัดเจอผู้ขายก่อนจ่ายหรือโอนเงิน"