บทความ

สร้างชาติไทยด้วยหัวใจเกษตรกรรม

“เกษตรกรรมของไทยยังคงต้องการความรัก ” เป็น
ค าบอกเล่าของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอาจไปตรงกับ
ความคิดของใครหลายคน ค าพูดประโยคนี้น่าจะ
น ามาบอกเล่าส าหรับเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้คน
ไทยเกิดจิตส านึก ความรักชาติบ้านเกิดที่มีอยู่ใน
หัวใจแล้วหันกลับมาสู่ความคิดและความเข้าใจการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในถิ่นฐานของตนเอง
เพื่อยกระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามสถานภาพและ
ความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นให้น่าอยู่ขึ้นโดยไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้แข่งขันท่ามกลางสังคมอุตสาหกรรมอัน
สับสนวุ่นวายเหมือนกับคนสมัยใหม่ที่หลงอยู่กับภาพชีวิตในตัวเมืองที่ทันสมัย
สาเหตุส าคัญที่ถึงเวลาคนไทยควรหันกลับสู่ภาคเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ส่วน
ใหญ่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใดในโลกเป็นแปลงนาข้าวที่ปลูกสร้างมาจากบรรพบุรุษด้วยความหวังตั้งใจเอาไว้
ให้ลูกหลานหันมาใส่ใจและเข้าใจการเรียนรู้วิธีท ากสิกรรมกันให้มากขึ้น เพื่อจะได้สืบทอดอาชีพเก่าแก่ของ
บรรพบุรุษไทยเอาไว้รวมทั้งยังได้ดูแลและแบ่งเบาภาระพ่อแม่เมื่อยามท่านชรา หากคนไทยเห็นความส าคัญ
ของอาชีพเกษตรกรรมก็จะเป็นการยกระดับและสามารถน าพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรให้
แผ่ขยายและพัฒนาผลผลิตตามความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศในปริมาณสูง เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็น “อู่ข้าวอู่น ้า” ของประชากรโลก
จากข้อมูลมีการระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมี
การแสดงตัวเลขบอกให้ทราบถึงจ านวนแรงงานว่า
ร้อยละ 42 ของแรงงานทั้งโลกอยู่ในภาคเกษตรกรรม
จึงถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่นิยมประกอบกันมากที่สุด
แต่ผลผลิต มวลรวมทางด้านเกษตรกรรมยังคงมี
ปริมาณไม่ถึงร้อยละ 5 การที่จะให้ประเทศไทย
สามารถผลิตพืชเกษตรกรรมให้เพียงพอต่อความ
ต้องการได้ ซึ่งจะช่วยตอบสนองและบรรเทาพิษเศรษฐกิจในประเทศขณะนี้ด้วย ปัจจัยปัญหาส่วนใหญ่
พบว่าพื้นที่ท ากินของเกษตรกรมีการแบ่งสรรปันส่วนขายต่อให้นายทุนและน าพื้นที่ส่วนนั้นไปขยายผลใน
ภาคอุตสาหกรรมท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ นั่นคือปัญหา
ประชากรว่างงาน ฉะนั้นภาคการเกษตรจึงต้องช่วยเหลือด้วยการสร้างก าลังคน เพื่อจะยกระดับการผลิตของ
ชาติและเพิ่มความรู้ในการศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือต่อสู้กับพิษของ
เศรษฐกิจตามกระแสทุนนิยม เพื่อเป็นการเสริมต่อก าลังภาคเกษตรกรในพื้นที่ชนบทซึ่งมีจ านวนลดน้อยถอย
ลงทุกวัน
จากการที่เกษตรกรไทยมีที่ดินท ากินเป็น
ของตนเองแต่ได้รับแนวคิดตามทุนนิยมและกระแส
สังคม ที่แพร่หลายกระจายต่อกันมาเรื่อยๆ ท าให้
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของไทยอันเกิดจากพ่อแม่ผู้
ประกอบอาชีพท านาท าไร่ไม่สามารถรักษาลูกหลาน
ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของภาคการเกษตรเอาไว้ได้ การ
ส่งลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียนในเมืองใหญ่ๆ นับเป็น
ส่วนหนึ่งของการปลูกฝังค่านิยมพลัดถิ่นท าให้เกิด
การใช้เงินเกินก าลังของพ่อแม่ที่ล าบากยากยิ่งกว่าจะหาแลกมา พ่อแม่ซึ่งอาจมีรายได้จากการขายผลผลิตใน
ไร่นาที่ปลูกได้เพียงเล็กน้อยจ าเป็นต้องน าไปใช้เพื่อส่งเสียลูกหลานที่เกิดมาเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่รับค่านิยม
ใหม่ๆ ตามกระแสสังคมให้มีการศึกษาที่ดีหากแต่หลงลืมความส าคัญของอาชีพบรรพบุรุษ การด าเนินชีวิต
เช่นนี้เป็นไปตามที่กลไกทุนนิยมก าหนดเอาไว้ ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมที่แผ่ขยายกว้างขึ้นอย่าง
รวดเร็วจนเกือบจะท าลายภาคเกษตรกรรมให้กลายเป็นอดีต ผู้คนในพื้นที่ชนบทเองจึงปรับตัวได้ไม่ทันและ
ถูกกลืนไปกลับภาคอุตสาหกรรมนั้นด้วย สิ่งดังกล่าวไม่สามารถช่วยต่อยอดไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมของ
ไทยได้เลยดังนั้นแรงงานในภาคการเกษตรที่คนไทยหวัง จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ถ้าพ่อแม่และลูกๆ
หลานๆ ไม่ได้รับการสั่งสมอย่างถูกต้องให้รู้จักวัฒนธรรมการเพาะปลูกเอาไว้ เกษตรกรรมและอาชีพท านา
อาจสูญหายไปตามกาลเวลา
อยากให้เกษตรกรไม่ว่าท่านจะมีความรู้มากน้อยเพียงใดก็ไม่ส าคัญเท่ากับการได้เป็นเจ้าของผืน
แผ่นดินเกิด สร้างสมและถ่ายทอดภูมิปัญญาอยู่ในถิ่นฐานที่รักของตน ให้ได้รับการกล่าวขานอย่างชื่นชมว่า
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพประจ าชาติสิ่งหนึ่งที่ควรจะทบทวนและวางรากฐานให้ลูกหลานเกษตรกรไทย
ได้เกิดค่านิยมว่า เกษตรกรมีทรัพย์สิน มีผืนแผ่นดินอันทรงคุณค่า มีวัวควายในไร่นา มีลูกหลานไว้ดูแลและ
ช่วยเหลือแรงงาน และเป็นที่พึ่งพิงยามที่ต้องการ พร้อมจะมอบทรัพย์สมบัติอันมีค่าไว้ให้แก่ลูกหลานด้วย
การส่งเสริมลูกหลานในประเทศไทยให้กลับมา เพื่อท าการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดและกลับมาอนุรักษ์ความ
เป็นประเทศเกษตรกรรมของไทยให้คงอยู่กับคนรุ่นต่อๆ ไป ด้วยความหวังและตั้งใจดั่งค าพูดที่ว่า
“เกษตรน้าไทย พ้นภัยเศรษฐกิจ”
--------------------------------------------------------
โดย กองเกษตรสารนิเทศ

บทความใหม่

เครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์+
  • 2017-09-21 16:38:01

เครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์+

หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในระบบชุมชนร...

นวัตกรรมแห่งการเกษตรไทย
  • 2017-09-07 20:34:01

นวัตกรรมแห่งการเกษตรไทย

ในรอบปี ที ผานมาการดําเนินงานของกระทรวงเกษตร ่ และ...

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาคการเกษตร
  • 2017-09-07 20:32:32

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาคการเกษตร

 เป็นการรวมตัวกันของชาติในภูมิภาคอาเซียน 10 ป...

ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ ระหว่าง 28 สิงหาคม 2560 – 03 กันยายน 2560
  • 2017-09-07 17:12:55

ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ ระหว่าง 28 สิงหาคม 2560 – 03 กันยายน 2560

ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ ระหว่...

คำเตือน!!!

"อย่าโอนเงินก่อนเห็นสินค้า" หรือ "นัดเจอผู้ขายก่อนจ่ายหรือโอนเงิน"